สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 5/2/2567จุติ ไกรฤกษ์
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
อายุ ณ ปีที่ยื่น63 ปีตำแหน่งล่าสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ดูประวัติการทำงานในรัฐสภาtheyworkforus.wevis.info
สถานะการเงินปี 2562 (ปีล่าสุดที่มีข้อมูลในระบบ)
ทรัพย์สิน226.13ล้านบาท
>
หนี้สิน0.35ล้านบาท
รายได้1.71ล้านบาท
>
รายจ่าย0ล้านบาท
เคยบริจาคให้ 1 พรรคการเมืองรวม 578,640 บาทมีเครือญาติ 7 คนที่เปิดเผยในบัญชีทรัพย์สิน
สถานะทางการเงิน
ปีที่ยื่นบัญชี(กรณีที่ยื่น)
- ไม่มีข้อมูล -
ทรัพย์สิน
ผู้ยื่น169.86
คู่สมรส 1 คน56.27
รวม (ล้านบาท)226.13
หนี้สิน
ผู้ยื่น0.23
คู่สมรส 1 คน0.11
รวม (ล้านบาท)0.35

ทรัพย์สิน มากกว่า หนี้สิน 225.78 ล้านบาท

รายได้
ผู้ยื่น1.41
คู่สมรส 1 คน0.30
รวม (ล้านบาท)1.71
รายจ่าย
ผู้ยื่น0.00
คู่สมรส 1 คน0.00
รวม (ล้านบาท)0.00

รายได้ มากกว่า รายจ่าย 1.71 ล้านบาท

การเสียภาษี
เงินได้พึงประเมินไม่ได้ระบุไว้
เจาะลึกทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุด
โฉนด21.36 ล้านบาท
ดาวน์โหลดข้อมูล
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
578,640 บาท

เครือญาติที่เปิดเผย
ในบัญชีทรัพย์สิน
ชื่อ นามสกุลความเกี่ยวข้อง
โกศล ไกรฤกษ์
บิดา
ประดับ ไกรฤกษ์
มารดา
ดวงตา ไกรฤกษ์
พี่น้อง
พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์
พี่น้อง
สมานจิตต์ ไกรฤกษ์
คู่สมรส
กวง แซ่เซียว
บิดาคู่สมรส
น้อม ถนัดวณิชย์
มารดาคู่สมรส