สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 3/5/2567จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
อายุ ณ ปีที่ยื่น63 ปีตำแหน่งล่าสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สถานะการเงินปี 2562 (ปีล่าสุดที่มีข้อมูลในระบบ)
ทรัพย์สิน39.79ล้านบาท
>
หนี้สิน8.27ล้านบาท
รายได้0.71ล้านบาท
รายจ่ายไม่มีข้อมูล 
เคยบริจาคให้ 1 พรรคการเมืองรวม 175,000 บาทมีเครือญาติ 15 คนที่เปิดเผยในบัญชีทรัพย์สิน
สถานะทางการเงิน
ปีที่ยื่นบัญชี(กรณีที่ยื่น)
- ไม่มีข้อมูล -
ทรัพย์สิน
ผู้ยื่น26.38
คู่สมรส 1 คน13.41
บุตร 2 คน0.00
รวม (ล้านบาท)39.79
หนี้สิน
ผู้ยื่น2.21
คู่สมรส 1 คน6.05
บุตร 2 คน0.00
รวม (ล้านบาท)8.27

ทรัพย์สิน มากกว่า หนี้สิน 31.52 ล้านบาท

รายได้
ผู้ยื่น0.71
คู่สมรส 1 คน0.00
บุตร 2 คน0.00
รวม (ล้านบาท)0.71
รายจ่าย
ผู้ยื่น0.00
คู่สมรส 1 คน0.00
บุตร 2 คน0.00
รวม (ล้านบาท)0.00

รายได้ มากกว่า รายจ่าย 0.71 ล้านบาท

การเสียภาษี
เงินได้พึงประเมินไม่ได้ระบุไว้
เจาะลึกทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุด
โฉนด20 ล้านบาท
ดาวน์โหลดข้อมูล
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
175,000 บาท

เครือญาติที่เปิดเผย
ในบัญชีทรัพย์สิน
ชื่อ นามสกุลความเกี่ยวข้อง
วีระ ลักษณวิศิษฏ์
บิดา
สุรางค์ ลักษณวิศิษฏ์
มารดา
กุราพร ลักษณวิศิษฏ์
พี่น้อง
จุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์
พี่น้อง
จุฬา ลักษณวิศิษฏ์
พี่น้อง
บุราพรรณ ลักษณวิศิษฏ์
พี่น้อง
พิมพาภรณ์ ลักษณวิศิษฏ์
พี่น้อง
ภัทรานิฐฏ์ ลักษณวิศิษฏ์
พี่น้อง
มุกดารัตน์ กิไพโรจน์
พี่น้อง
ศุภมาส ลักษณวิศิษฏ์
พี่น้อง
กันต์กวี ลักษณวิศิษฏ์
บุตร
อรจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
บุตร
อรอนงค์ ลักษณวิศิษฏ์
คู่สมรส
น้อม บุญดิเรก
บิดาคู่สมรส
จรัญญา บุญดิเรก
มารดาคู่สมรส