สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 3/5/2567ชลน่าน ศรีแก้ว
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
อายุ ณ ปีที่ยื่น58 ปีตำแหน่งล่าสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
ดูประวัติการทำงานในรัฐสภาtheyworkforus.wevis.info
สถานะการเงินปี 2562 (ปีล่าสุดที่มีข้อมูลในระบบ)
ทรัพย์สิน579.54ล้านบาท
>
หนี้สิน11.68ล้านบาท
รายได้8.66ล้านบาท
>
รายจ่าย2.1ล้านบาท
มีเครือญาติ 9 คนที่เปิดเผยในบัญชีทรัพย์สิน
สถานะทางการเงิน
ปีที่ยื่นบัญชี(กรณีที่ยื่น)
- ไม่มีข้อมูล -
ทรัพย์สิน
ผู้ยื่น10.28
คู่สมรส 1 คน569.20
บุตร 2 คน0.06
รวม (ล้านบาท)579.54
หนี้สิน
ผู้ยื่น2.95
คู่สมรส 1 คน8.73
บุตร 2 คน0.00
รวม (ล้านบาท)11.68

ทรัพย์สิน มากกว่า หนี้สิน 567.86 ล้านบาท

รายได้
ผู้ยื่น1.36
คู่สมรส 1 คน7.30
บุตร 2 คน0.00
รวม (ล้านบาท)8.66
รายจ่าย
ผู้ยื่น0.54
คู่สมรส 1 คน1.43
บุตร 2 คน0.14
รวม (ล้านบาท)2.10

รายได้ มากกว่า รายจ่าย 6.56 ล้านบาท

การเสียภาษี
เงินได้พึงประเมินไม่ได้ระบุไว้
เจาะลึกทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุด
โฉนด201.52 ล้านบาท
ดาวน์โหลดข้อมูล
เครือญาติที่เปิดเผย
ในบัญชีทรัพย์สิน
ชื่อ นามสกุลความเกี่ยวข้อง
ใจ ศรีแก้ว
บิดา
หมาย ศรีแก้ว
มารดา
พิสมัย นาทุม
พี่น้อง
อ้อมฤทัย ฟองสีจันทร์
พี่น้อง
ภูรักษ์นที ศรีแก้ว
บุตร
สริตาชล ศรีแก้ว
บุตร
นวลสกุล บำรุงพงษ์
คู่สมรส
สนิท บำรุงพงษ์
บิดาคู่สมรส
นิภาพรรณ บำรุงพงษ์
มารดาคู่สมรส