สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 3/5/2567ชวน หลีกภัย
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
อายุ ณ ปีที่ยื่น85 ปีตำแหน่งล่าสุดประธานสภาผู้แทนราษฎร / สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ดูประวัติการทำงานในรัฐสภาtheyworkforus.wevis.info
สถานะการเงินปี 2566 (ปีล่าสุดที่มีข้อมูลในระบบ)
ทรัพย์สิน13.04ล้านบาท
หนี้สินไม่มีข้อมูล 
รายได้2.22ล้านบาท
>
รายจ่าย1.28ล้านบาท
เคยบริจาคให้ 1 พรรคการเมืองรวม 1,170,000 บาทมีเครือญาติ 10 คนที่เปิดเผยในบัญชีทรัพย์สิน
สถานะทางการเงิน
ปีที่ยื่นบัญชี(กรณีที่ยื่น)
- ไม่มีข้อมูล -
ทรัพย์สิน
ผู้ยื่น13.04
บุตร 1 คน0.00
รวม (ล้านบาท)13.04
หนี้สิน
ผู้ยื่น0.00
บุตร 1 คน0.00
รวม (ล้านบาท)0.00

ทรัพย์สิน มากกว่า หนี้สิน 13.04 ล้านบาท

รายได้
ผู้ยื่น2.22
บุตร 1 คน0.00
รวม (ล้านบาท)2.22
รายจ่าย
ผู้ยื่น1.28
บุตร 1 คน0.00
รวม (ล้านบาท)1.28

รายได้ มากกว่า รายจ่าย 0.94 ล้านบาท

การเสียภาษี

เงินได้พึงประเมิน

ผู้ยื่น1.7980.73% ของรายได้
รวม (ล้านบาท)1.7980.73% ของรายได้

*คำนวณ % จาก (เงินได้พึงประเมิน/รายได้) x 100

เจาะลึกทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุด
โฉนด1.2 ล้านบาท
ดาวน์โหลดข้อมูล
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
1.17 ล้านบาท

เครือญาติที่เปิดเผย
ในบัญชีทรัพย์สิน
ชื่อ นามสกุลความเกี่ยวข้อง
นิยม หลีกภัย
บิดา
ถ้วน หลีกภัย
มารดา
กิจ หลีกภัย
พี่น้อง
จงจิตต์ หลีกภัย
พี่น้อง
จงใจ พุทธสุวรรณ
พี่น้อง
จำเนียร ดุริยะประณีต
พี่น้อง
ถาวร หลีกภัย
พี่น้อง
ระลึก หลีกภัย
พี่น้อง
สวัสดิ์ หลีกภัย
พี่น้อง
สุรบถ หลีกภัย
บุตร