ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท ไทยโก้ เทคโนโลยี จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (35101) การผลิตและการส่งไฟฟ้า
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
12 ล้านบาท