สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 5/2/2567ชัย ชิดชอบ
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
อายุ ณ ปีที่ยื่น91 ปีตำแหน่งล่าสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ดูประวัติการทำงานในรัฐสภาtheyworkforus.wevis.info
สถานะการเงินปี 2562 (ปีล่าสุดที่มีข้อมูลในระบบ)
ทรัพย์สิน94.87ล้านบาท
หนี้สินไม่มีข้อมูล 
รายได้1.6ล้านบาท
>
รายจ่าย1.09ล้านบาท
เคยบริจาคให้ 1 พรรคการเมืองรวม 240,000 บาทมีเครือญาติ 11 คนที่เปิดเผยในบัญชีทรัพย์สิน
สถานะทางการเงิน
ปีที่ยื่นบัญชี(กรณีที่ยื่น)
- ไม่มีข้อมูล -
ทรัพย์สิน
ผู้ยื่น94.87
บุตร 6 คน0.00
รวม (ล้านบาท)94.87
หนี้สิน
ผู้ยื่น0.00
บุตร 6 คน0.00
รวม (ล้านบาท)0.00

ทรัพย์สิน มากกว่า หนี้สิน 94.87 ล้านบาท

รายได้
ผู้ยื่น1.60
บุตร 6 คน0.00
รวม (ล้านบาท)1.60
รายจ่าย
ผู้ยื่น1.09
บุตร 6 คน0.00
รวม (ล้านบาท)1.09

รายได้ มากกว่า รายจ่าย 0.51 ล้านบาท

การเสียภาษี
เงินได้พึงประเมินไม่ได้ระบุไว้
เจาะลึกทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุด
ไม่ระบุ16.5 ล้านบาท
ดาวน์โหลดข้อมูล
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
240,000 บาท

เครือญาติที่เปิดเผย
ในบัญชีทรัพย์สิน
ชื่อ นามสกุลความเกี่ยวข้อง
มียศ ชิดชอบ
บิดา
เรียด ชิดชอบ
มารดา
บัวรอง สุรินทร์เสรี
พี่น้อง
บุญรอด มูลศาสตร์
พี่น้อง
เผด็จ ชิดชอบ
พี่น้อง
ชลอ ชิดชอบ
บุตร
ทวีชัย ชิดชอบ
บุตร
เนวิน ชิดชอบ
บุตร
เพิ่มพูน ชิดชอบ
บุตร
ศักดิ์สยาม ชิดชอบ
บุตร
อุษณีย์ ชิดชอบ
บุตร