สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สถานะทางการเงิน
ปีที่ยื่นบัญชี(กรณีที่ยื่น)
- ไม่มีข้อมูล -
ทรัพย์สิน
ผู้ยื่น148.35
บุตร 7 คน0.19
รวม (ล้านบาท)148.55
หนี้สิน
ผู้ยื่น0.64
บุตร 7 คน0.00
รวม (ล้านบาท)0.64

ทรัพย์สิน มากกว่า หนี้สิน 147.91 ล้านบาท

รายได้
ผู้ยื่น28.01
บุตร 7 คน0.00
รวม (ล้านบาท)28.01
รายจ่าย
ผู้ยื่น16.15
บุตร 7 คน2.30
รวม (ล้านบาท)18.45

รายได้ มากกว่า รายจ่าย 9.56 ล้านบาท

การเสียภาษี
เงินได้พึงประเมินไม่ได้ระบุไว้
เจาะลึกทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุด
บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต5.44 ล้านบาท
ดาวน์โหลดข้อมูล
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
ซี.พี.เอส.คอนเซ้าท์ แพลนนิ่ง ซัคเซส
  • ประเภทธุรกิจ (M) กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
ฟุตบอลอุทัยธานีฟอเรสท์ จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (R)
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
120,000 บาท

เครือญาติที่เปิดเผย
ในบัญชีทรัพย์สิน
ชื่อ นามสกุลความเกี่ยวข้อง
เดชา ไทยเศรษฐ์
บิดา
ปาลี้ ไทยเศรษฐ์
มารดา
ชัยยศ ไทยเศรษฐ์
พี่น้อง
มนัญญา ไทยเศรษฐ์
พี่น้อง
ชนิดาภา ไทยเศรษฐ์
บุตร
ชาดีดา ไทยเศรษฐ์
บุตร
ซาบีดา ไทยเศรษฐ์
บุตร
ปรินดา ไทยเศรษฐ์
บุตร
ปานัดฌา ไทยเศรษฐ์
บุตร
พิมพ์ลักษณ์ เทียนทอง
บุตร
อัลฑริกา ไทยเศรษฐ์
บุตร