ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท เอสซี แอสเซ็ท เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (41001) การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
265,022.95 บาท