สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 3/4/2567ทวี สอดส่อง
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
อายุ ณ ปีที่ยื่น61 ปีตำแหน่งล่าสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
ดูประวัติการทำงานในรัฐสภาtheyworkforus.wevis.info
สถานะการเงินปี 2563 (ปีล่าสุดที่มีข้อมูลในระบบ)
ทรัพย์สิน56.04ล้านบาท
>
หนี้สิน0.05ล้านบาท
รายได้2.83ล้านบาท
>
รายจ่าย1.38ล้านบาท
เคยบริจาคให้ 1 พรรคการเมืองรวม 305,000 บาทมีเครือญาติ 15 คนที่เปิดเผยในบัญชีทรัพย์สิน
สถานะทางการเงิน
ปีที่ยื่นบัญชี(กรณีที่ยื่น)
- ไม่มีข้อมูล -
ทรัพย์สิน
ผู้ยื่น31.85
คู่สมรส 1 คน24.19
บุตร 3 คน0.00
รวม (ล้านบาท)56.04
หนี้สิน
ผู้ยื่น0.05
คู่สมรส 1 คน0.00
บุตร 3 คน0.00
รวม (ล้านบาท)0.05

ทรัพย์สิน มากกว่า หนี้สิน 55.99 ล้านบาท

รายได้
ผู้ยื่น1.85
คู่สมรส 1 คน0.98
บุตร 3 คน0.00
รวม (ล้านบาท)2.83
รายจ่าย
ผู้ยื่น0.66
คู่สมรส 1 คน0.72
บุตร 3 คน0.00
รวม (ล้านบาท)1.38

รายได้ มากกว่า รายจ่าย 1.45 ล้านบาท

การเสียภาษี
เงินได้พึงประเมินไม่ได้ระบุไว้
เจาะลึกทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุด
-9 ล้านบาท
ดาวน์โหลดข้อมูล
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
305,000 บาท

เครือญาติที่เปิดเผย
ในบัญชีทรัพย์สิน
ชื่อ นามสกุลความเกี่ยวข้อง
บัวลก สอดส่อง
บิดา
สวิง สอดส่อง
มารดา
ณัฐภณ สอดส่อง
พี่น้อง
ดาริณี สอดส่อง
พี่น้อง
มนัส สอดส่อง
พี่น้อง
มานิตย์ สอดส่อง
พี่น้อง
รัสรา พิมวดีรังสี สอดส่อง
พี่น้อง
สุภารัตน์ สอดส่อง
พี่น้อง
อัญชลี สอดส่อง
พี่น้อง
ณัฐวัฒน์ สอดส่อง
บุตร
รวิศ สอดส่อง
บุตร
วสุวีร์ สอดส่อง
บุตร
สุนีย์ สอดส่อง
คู่สมรส
มนัส ฤทธิโยธี
บิดาคู่สมรส
นิล ฤทธิโยธี
มารดาคู่สมรส