ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (49323) การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
1 ล้านบาท