ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท ไบโอพูล จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (46691) การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท

พรรคที่บริจาคให้บ่อยที่สุดภูมิใจไทย
รวมยอดบริจาค1.5 ล้านบาท
บริษัท แพนไซเอ็นซ์ 1999 จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (46599) การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (45102) การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (47721) ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท วินเนอร์ยี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (35101) การผลิตและการส่งไฟฟ้า
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (47721) ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท สตาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (47300) การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ไอที อินเทรนด์ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (47412) ร้านขายปลีกเครื่องเล่นวีดิโอเกมและซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
4 ล้านบาท