ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (68103) การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (65120) การประกันวินาศภัย
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (10411) การผลิตน้ำมันถั่วเหลือง
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (21001) การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (20115) การผลิตเคมีภัณฑ์อินทรีย์ขั้นมูลฐานอื่น ๆ
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
50,000 บาท