ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท ดี.วี.เอส. คอนสตรัคชั่น จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (41002) การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท พี.พี.เอส.เค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (41001) การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.วี.เอส. คอนสตรัคชั่น
  • ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
1.3 ล้านบาท