ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท ส.อรุณี ขำเจริญ คอนสทรัคชั่น จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (43120) การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
145,000 บาท