นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 3/5/2567วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
อายุ ณ ปีที่ยื่น68 ปีตำแหน่งล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ดูประวัติการทำงานในรัฐสภาtheyworkforus.wevis.info
สถานะการเงินปี 2566 (ปีล่าสุดที่มีข้อมูลในระบบ)
ทรัพย์สิน452.48ล้านบาท
>
หนี้สิน36.59ล้านบาท
รายได้223.94ล้านบาท
>
รายจ่าย3.9ล้านบาท
เกี่ยวข้องกับ 1 ธุรกิจ0 ธุรกิจ เคยบริจาคให้พรรคการเมืองเคยบริจาคให้ 1 พรรคการเมืองรวม 300,000 บาทมีเครือญาติ 19 คนที่เปิดเผยในบัญชีทรัพย์สิน
สถานะทางการเงิน
ปีที่ยื่นบัญชี(กรณีที่ยื่น)
- ไม่มีข้อมูล -
ทรัพย์สิน
ผู้ยื่น247.44
คู่สมรส 1 คน205.04
บุตร 3 คน0.00
รวม (ล้านบาท)452.48
หนี้สิน
ผู้ยื่น0.00
คู่สมรส 1 คน36.59
บุตร 3 คน0.00
รวม (ล้านบาท)36.59

ทรัพย์สิน มากกว่า หนี้สิน 415.89 ล้านบาท

รายได้
ผู้ยื่น163.66
คู่สมรส 1 คน60.28
บุตร 3 คน0.00
รวม (ล้านบาท)223.94
รายจ่าย
ผู้ยื่น1.70
คู่สมรส 1 คน2.20
บุตร 3 คน0.00
รวม (ล้านบาท)3.90

รายได้ มากกว่า รายจ่าย 220.04 ล้านบาท

การเสียภาษี

เงินได้พึงประเมิน

ผู้ยื่น0.000% ของรายได้
คู่สมรส 1 คน0.991.63% ของรายได้
รวม (ล้านบาท)0.990.44% ของรายได้

*คำนวณ % จาก (เงินได้พึงประเมิน/รายได้) x 100

เจาะลึกทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุด
โฉนด13.92 ล้านบาท
ดาวน์โหลดข้อมูล
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
อี.เอช.รีนิวเอเบิล จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (C) การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นปิโตรเลียม
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
300,000 บาท

เครือญาติที่เปิดเผย
ในบัญชีทรัพย์สิน
ชื่อ นามสกุลความเกี่ยวข้อง
ปักเอี่ยม แซ่เฮง
บิดา
ลิ้มจวง แซ่เฮง
มารดา
กรทอง เลิศพรเจริญ
พี่น้อง
ชัญญา กิจแสงภักดี
พี่น้อง
นิภา ปุญญนิรันดร์
พี่น้อง
ปรินทร์ญาทร ยืนยงเตชะหิรัณ
พี่น้อง
ปรีชา หวังศุภกิจโกศล
พี่น้อง
พัสวี แบ๊ะหลี
พี่น้อง
เพ็ญสินี ศิริโรจนกุล
พี่น้อง
มนัส ชินศักดิ์ชัย
พี่น้อง
วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
พี่น้อง
สมศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
พี่น้อง
สุพรรณี เชาวน์ดี
พี่น้อง
วีรียา หวังศุภกิจโกศล
บุตร
สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล
บุตร
อาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล
บุตร
ยลดา หวังศุภกิจโกศล
คู่สมรส
สมใจ จิตรพิทักษ์เลิศ
บิดาคู่สมรส
บัวผัน จิตรพิทักษ์เลิศ
มารดาคู่สมรส