นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
สถานะทางการเงิน
ปีที่ยื่นบัญชี(กรณีที่ยื่น)
- ไม่มีข้อมูล -
ทรัพย์สิน
ผู้ยื่น32.93
คู่สมรส 1 คน123.11
บุตร 2 คน0.00
รวม (ล้านบาท)156.04
หนี้สิน
ผู้ยื่น20.00
คู่สมรส 1 คน0.00
บุตร 2 คน0.00
รวม (ล้านบาท)20.00

ทรัพย์สิน มากกว่า หนี้สิน 136.04 ล้านบาท

รายได้
ผู้ยื่น1.65
คู่สมรส 1 คน2.34
บุตร 2 คน0.00
รวม (ล้านบาท)4.00
รายจ่าย
ผู้ยื่น0.51
คู่สมรส 1 คน0.38
บุตร 2 คน0.00
รวม (ล้านบาท)0.89

รายได้ มากกว่า รายจ่าย 3.11 ล้านบาท

การเสียภาษี

เงินได้พึงประเมิน

ผู้ยื่น0.000% ของรายได้
คู่สมรส 1 คน0.4017.26% ของรายได้
รวม (ล้านบาท)0.4010.12% ของรายได้

*คำนวณ % จาก (เงินได้พึงประเมิน/รายได้) x 100

เจาะลึกทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุด
โฉนด7.71 ล้านบาท
ดาวน์โหลดข้อมูล
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
ลีฟส์ แอนด์ ริช จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (M) กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
  • ตำแหน่ง ผู้ถือหุ้น
สยามเอเซียเอ็นจิเนียริ่ง
  • ประเภทธุรกิจ (F)
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ข้อมูลคดีความ
เครือญาติที่เปิดเผย
ในบัญชีทรัพย์สิน
ชื่อ นามสกุลความเกี่ยวข้อง
ประเสริฐ เทพสุทิน
บิดา
พร เทพสุทิน
มารดา
พรรณสิริ กุลนาถศิริ
พี่น้อง
ณัฐธิดา เทพสุทิน
บุตร
เทิดไท เทพสุทิน
บุตร
อนงค์วรรณ เทพสุทิน
คู่สมรส
ประสาน พุกประเสริฐ
บิดาคู่สมรส
ลำจวน พุกประเสริฐ
มารดาคู่สมรส