สมาชิกวุฒิสภา
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 3/4/2567สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
อายุ ณ ปีที่ยื่น60 ปีตำแหน่งล่าสุดสมาชิกวุฒิสภา
ดูประวัติการทำงานในรัฐสภาtheyworkforus.wevis.info
สถานะการเงินปี 2565 (ปีล่าสุดที่มีข้อมูลในระบบ)
ทรัพย์สิน101.21ล้านบาท
หนี้สินไม่มีข้อมูล 
รายได้3.66ล้านบาท
>
รายจ่าย3.23ล้านบาท
เกี่ยวข้องกับ 1 ธุรกิจ0 ธุรกิจ เคยบริจาคให้พรรคการเมืองมีเครือญาติ 12 คนที่เปิดเผยในบัญชีทรัพย์สิน
สถานะทางการเงิน
ปีที่ยื่นบัญชี(กรณีที่ยื่น)
- ไม่มีข้อมูล -
ทรัพย์สิน
ผู้ยื่น51.03
คู่สมรส 1 คน49.16
บุตร 2 คน1.02
รวม (ล้านบาท)101.21
หนี้สิน
ผู้ยื่น0.00
คู่สมรส 1 คน0.00
บุตร 2 คน0.00
รวม (ล้านบาท)0.00

ทรัพย์สิน มากกว่า หนี้สิน 101.21 ล้านบาท

รายได้
ผู้ยื่น1.56
คู่สมรส 1 คน2.10
บุตร 2 คน0.00
รวม (ล้านบาท)3.66
รายจ่าย
ผู้ยื่น1.64
คู่สมรส 1 คน0.99
บุตร 2 คน0.60
รวม (ล้านบาท)3.23

รายได้ มากกว่า รายจ่าย 0.43 ล้านบาท

การเสียภาษี

เงินได้พึงประเมิน

ผู้ยื่น1.68107.99% ของรายได้
คู่สมรส 1 คน1.2057.14% ของรายได้
รวม (ล้านบาท)2.8878.79% ของรายได้

*คำนวณ % จาก (เงินได้พึงประเมิน/รายได้) x 100

เจาะลึกทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุด
บ้านพัก 2 ชั้น15.19 ล้านบาท
ดาวน์โหลดข้อมูล
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
เจ.ซี.พี. กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (F)
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
เครือญาติที่เปิดเผย
ในบัญชีทรัพย์สิน
ชื่อ นามสกุลความเกี่ยวข้อง
วีร์ แจ้งยอดสุข
บิดา
สมจิตต์ แจ้งยอดสุข
มารดา
วรนุช เดชะไกศยะ
พี่น้อง
วสันต์ แจ้งยอดสุข
พี่น้อง
วิม แจ้งยอดสุข
พี่น้อง
สุวิน แจ้งยอดสุข
พี่น้อง
อรสา วงศ์อุไร
พี่น้อง
พชร แจ้งยอดสุข
บุตร
ภูมิพิทยา แจ้งยอดสุข
บุตร
รัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์
คู่สมรส
ไพบูลย์ สีวลีพันธ์
บิดาคู่สมรส
ทัศนี สีวลีพันธ์
มารดาคู่สมรส