ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (46109) การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (86101) กิจกรรมโรงพยาบาล
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท อนุภาษและบุตร จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (68102) การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เมดิคัล ซอฟต์แวร์ จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (62022) กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
100,000 บาท