หน้าหลัก

เครื่องมือสู้โกง ACT Ai ฐานข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูง

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูง และชุดข้อมูลเปิดสาธารณะที่มีความสำคัญต่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ทำการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวที่เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อประโยชน์ของสาธารณะในการสร้างความโปร่งใสในสังคม ส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารราชการภาครัฐ และความโปร่งใสในกระบวนการทางการเมือง โดยอำนวยความสะดวกให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามตรวจสอบได้โดยง่าย และเป็นแหล่งข้อมูลให้สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลเพื่อค้นคว้า ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ ผ่าน https://poldata.actai.co/ ผู้ใช้บริการและผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้ ภายใต้การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลเพื่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้