สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 5/2/2567วทันยา บุนนาค

แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
อายุ ณ ปีที่ยื่น38 ปีตำแหน่งล่าสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สถานะการเงินปี 2565 (ปีล่าสุดที่มีข้อมูลในระบบ)
ทรัพย์สิน536.03ล้านบาท
>
หนี้สิน126.44ล้านบาท
รายได้31.85ล้านบาท
<
รายจ่าย53.15ล้านบาท
มีเครือญาติ 10 คนที่เปิดเผยในบัญชีทรัพย์สิน
สถานะทางการเงิน
ปีที่ยื่นบัญชี(กรณีที่ยื่น)
ทรัพย์สิน
ผู้ยื่น240.08
คู่สมรส 1 คน285.30
บุตร 2 คน10.66
รวม (ล้านบาท)536.03
หนี้สิน
ผู้ยื่น45.15
คู่สมรส 1 คน81.29
บุตร 2 คน0.00
รวม (ล้านบาท)126.44

ทรัพย์สิน มากกว่า หนี้สิน 409.59 ล้านบาท

รายได้
ผู้ยื่น4.96
คู่สมรส 1 คน26.83
บุตร 2 คน0.05
รวม (ล้านบาท)31.85
รายจ่าย
ผู้ยื่น15.85
คู่สมรส 1 คน35.09
บุตร 2 คน2.22
รวม (ล้านบาท)53.15

รายได้ น้อยกว่า รายจ่าย 21.31 ล้านบาท

การเสียภาษี

เงินได้พึงประเมิน

ผู้ยื่น0.000% ของรายได้
คู่สมรส 1 คน16.7362.34% ของรายได้
รวม (ล้านบาท)16.7352.6% ของรายได้

*คำนวณ % จาก (เงินได้พึงประเมิน/รายได้) x 100

เจาะลึกทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุด
โฉนด104 ล้านบาท
ดาวน์โหลดข้อมูล
เครือญาติที่เปิดเผย
ในบัญชีทรัพย์สิน
ชื่อ นามสกุลความเกี่ยวข้อง
สุรพันธ์ วงษ์โอภาสี
บิดา
มะลิวัลย์ วงศ์ชินศรี
มารดา
ณัฎฐ์ วงษ์โอภาสี
พี่น้อง
ณัฏฐ์ วงษ์โอภาสี
พี่น้อง
ภควันต์ วงษ์โอภาสี
พี่น้อง
พอใจ บุนนาค
บุตร
พอเพียง บุนนาค
บุตร
ฉาย บุนนาค
คู่สมรส
ยุทธ ชินสุภัคกุล
บิดาคู่สมรส
โฉมพิศ บุนนาค
มารดาคู่สมรส